Zmiany stawek czynszu-lokale użytkowe

Wysokość stawki czynszu z tytułu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu waloryzowana jest raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 

Zmiana wysokości stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń) dokonywana jest na podstawie informacji przekazywanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy.

Zmiana stawki za 1 m³ zimnej wody i kanalizacji dokonywana jest na podstawie ogłoszenia o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m. st. Warszawy.