Zmiany stawek czynszu-lokale mieszkalne

Zmiany wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz odszkodowania za bezumowne z niego korzystanie, dokonywane są raz w roku przez Prezydenta m. st. Warszawy. Szczegółowe informacje nt. ww. zmian określa § 1 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5615/2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

Zmiana wysokości stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń)
dokonywana jest na podstawie informacji przekazywanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy.

Zmiana stawki za 1 m³ zimnej wody i kanalizacji dokonywana jest na podstawie ogłoszenia o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m. st. Warszawy.