Zadłużenie/windykacja-lokale mieszkalne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru Długów (KRD), co oznacza, że dane dłużników nie regulujących w terminie opłat za lokale mieszkalne są dopisywane na liście dłużników Krajowego Rejestru Długów (KRD).

ZOBACZ:
Jakie konsekwencje mogą spotkać dłużników, którzy zostaną dopisani do KRD?

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Zespół Windykacji, wchodzący w skład Działu Rozliczeń z Najemcami i Windykacji jest komórką odpowiedzialną za współpracę z dłużnikami i realizuje zadania związane z:

  1. kontrolą terminowych wpłat należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży i miejsc postojowych;
  2. prowadzi całokształt spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
  3. zajmuje się codzienną obsługą interesantów – dyżury pracowników Zespołu Windykacji odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 106 (I piętro). Każdy z pracowników Zespołu Windykacji ma przydzielony wykaz budynków,który pozwoli wskazać właściwą osobę zajmującą się zadłużeniem konkretnego lokalu.  

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie: (22) 67-05-240 lub kierując pytania na adres: windykacja@zgn-bielany.waw.pl 
WAŻNE:


Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji (dotyczących np. wysokości: zadłużenia, salda czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego), nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej-należy podać numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Identyfikacyjny (ID) naklejony na okładkę książeczki opłat, którą każdy z najemców otrzymał podczas pierwszej wizyty w siedzibie ZGN Bielany w Dziale Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. 101) lub w Dziale Eksploatacji (parter, pok.8).

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

– danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926),
–  szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego,
– etapów postępowania windykacyjnego,
– etapów egzekucji komorniczej,
–  ulg w spłacie zadłużenia.

Informacje, o których mowa powyżej wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych zadłużonych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania.W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do Zespołu Windykacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność reprezentowania dłużnika, powyższe informacje będą udzielane jedynie osobie posiadającej notarialne pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu.

Nie odbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu mieszkalnego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu. 

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).