Wezwania do zapłaty-lokale użytkowe

Pracownicy Zespołu Windykacji (Windykatorzy), po zakończeniu 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, dokonują analizy stanu kont najemców lokali użytkowych (w tym garaży i boksów motocyklowych), miejsc postojowych w halach garażowych, części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości komunalnych (w tym urządzeń reklamowych, anten i innych urządzeń montowanych na elewacjach lub dachach), pomieszczeń tymczasowych, sprawdzając terminowość opłat wnoszonych za czynsz i świadczenia na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Brak systematycznego wnoszenia opłat to I-szy krok, który prowadzi do zadłużenia, a w konsekwencji dopisania Państwa na liście dłużników KRD

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w dokonywaniu płatności, do dłużników wysyłane są:

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Pracownik Zespołu Windykacji (Windykator), w przypadku gdy stwierdzi, że dany najemca/cy lokalu użytkowego lub jego części, garażu samochodowego, boksu motocyklowego, stanowiska postojowego albo urządzenia reklamowego opóźnia/ją się z zapłatą należności, za mniej niż dwa pełne okresy płatności, kieruje do dłużnika/ków wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin spłaty należności.

OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Ostateczne wezwanie do zapłaty Windykator kieruje do najemcy lokalu użytkowego, garażu samochodowego, boksu motocyklowego, stanowiska postojowego lub urządzenia reklamowego w przypadku, gdy stwierdzi, że pomimo skierowanego wcześniej wezwania do zapłaty, najemca nadal opóźnia się z zapłatą należności za dwa pełne okresy płatności!!! Ostateczne wezwanie do zapłaty określa jednomiesięczny termin na uregulowanie należności wraz z informacją, że po bezskutecznym upływie terminu zapłaty, umowa najmu zostanie wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY


W przypadku bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, garażu samochodowego, boksu motocyklowego, stanowiska postojowego albo urządzenia reklamowego, po upływie terminu zapłaty należności, wskazanego w ostatecznym wezwaniu do zapłaty, do dłużnika wysłane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin do zapłaty należności, pod rygorem skierowania sprawy do Sądu. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty sprawa dłużnika kierowana jest do Sądu.

We wszystkich rodzajach wezwań, należności stają się wymagalne w dniu następującym po upływie terminu płatności, o ile nie jest to niedziela lub inny ustawowo wolny dzień od pracy. Wówczas, terminem wymagalności będzie przypadający bezpośrednio po dniu wolnym dzień powszedni.

WAŻNE

Nie odbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu mieszkalnego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu.

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).