Wezwania do zapłaty-lokale mieszkalne

Pracownicy Zespołu Windykacji, po zakończeniu 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, dokonują analizy stanu kont najemców lokali mieszkalnych sprawdzając terminowość opłat wnoszonych za czynsz i świadczenia na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Brak systematycznego wnoszenia opłat to I-szy krok, który prowadzi do zadłużenia, a w konsekwencji dopisania Państwa na liście dłużników KRD

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w dokonywaniu płatności, do dłużników wysyłane są:

WEZWANIE DO ZAPŁATY

W przypadku, gdy zwłoka w opłatach nie przekroczy trzech pełnych okresów rozliczeniowych, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin spłaty należności.

OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY

W sytuacji, gdy zwłoka w opłatach przekroczy trzy pełne okresy rozliczeniowe, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty określające jednomiesięczny termin na uiszczenie należności wraz z informacją, że po bezskutecznym upływie terminu zapłaty umowa najmu zostanie wypowiedziana.

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

W przypadku umownego/bezumownego korzystania przez dłużnika z lokalu, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin do zapłaty należności, pod rygorem skierowania sprawy do Sądu.

We wszystkich rodzajach wezwań, należności stają się wymagalne w dniu następującym po upływie terminu płatności, o ile nie jest to niedziela lub inny ustawowo wolny dzień od pracy. Wówczas, terminem wymagalności będzie przypadający bezpośrednio po dniu wolnym dzień powszedni.

WAŻNE

Nie odbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu mieszkalnego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu.

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).