Terminy opłat – lokale mieszkalne

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują indywidualne numery kont bankowych (przypisane każdemu z najemców lokali mieszkalnych z osobnym podziałem na opłaty za: czynsz i świadczenia), na które należy terminowo dokonywać płatności.

Za datę dokonania wpłaty należności za czynsz i świadczenia
uważa się datę wpływu środków na rachunek Wynajmującego (ZGN Bielany), nie zaś datę nadania (przekazu) środków pieniężnych, stąd warto pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat.

Czynsz za lokal mieszkalny oraz opłaty niezależne od właściciela należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela (świadczenia) należy regulować do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.

Wpłat można dokonywać:

przelewem na numery kont bankowych, przypisanych indywidualnie dla każdego najemcy, zamieszczonych na książeczce opłat;

WAŻNE:

W przypadku nieterminowego regulowania należności
za lokal mieszkalny naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 7 % w skali roku, co stanowi 0,58% w skali miesiąca. Odsetki nalicza się od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Wysokość odsetek ustawowych określa Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych.