Rozliczanie świadczeń i należności

Rozliczenie świadczeń (opłat niezależnych od właściciela)

między faktycznymi kosztami utrzymania nieruchomości a zaliczkowo pobranymi opłatami, dokonywane jest po zakończeniu roku rozliczeniowego na podstawie dokumentacji, uzyskanej od Wspólnot Mieszkaniowych oraz od Zarządcy Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy. Powiadomienie o rozliczeniu świadczeń wysyłane jest listem zwykłym do każdego z najemców.


Rozliczanie należności dłużników

Szczegółowe informacje nt. rozliczania należności dokonywanych przez dłużników określa § 11 Rozdziału II Analiza zadłużenia – tekst ujednolicony Zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m. st. Warszawy (wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2014 r.).