Opłaty-lokale użytkowe

SKŁADNIKI OPŁAT

W skład opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu użytkowego wchodzą należności z tytułu: czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu naliczane za 1 m² jego powierzchni użytkowej oraz świadczenia (opłaty niezależne od właściciela): 
– centralne ogrzewanie,
– energia cieplna stała i zmienna dla celów podgrzania wody,
– wywóz nieczystości stałych,
– opłata za korzystanie z energii elektrycznej.

OPŁATY
 
CZYNSZ

to opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić najemca Właścicielowi/Wynajmującemu (ZGN Bielany) z tytułu zawartej umowy najmu.  

ŚWIADCZENIA (opłaty niezależne od właściciela)

w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.8 Ustawy   z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) to  opłaty za dostawę do lokalu: energii, gazu, wody oraz odbiór: ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Ustalane są przez Wspólnotę Mieszkaniową lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy i traktowane jako zaliczka na pokrycie kosztów.
Wymiary stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń), z wyłączeniem zimnej wody i odprowadzenia ścieków, obowiązują w wysokościach ustalonych przez Zarządcę Nieruchomości jednolicie dla wszystkich lokali mieszkalnych w obrębie danej nieruchomości.

Sprawdź szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat, określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od dnia 30.06.2012r. do dnia 29.06.2013r. w wykazie opracowanym przez MPWiK.

ODSZKODOWANIE

to opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić użytkownik z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.Wysokość odszkodowania z tego tytułu określa §10 Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017.