O nas

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (ZGN Bielany) jest jednostką budżetową m. st. Warszawy prowadzącą działalność statutową na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.  

Zakres działań ZGN Bielany obejmuje:

  • gospodarowanie mieszkaniowym oraz powierzonym zasobem m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany;
  • zarządzanie nieruchomością wspólną (wybór zarządu lub ustanowienie zarządcy przymusowego) – do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną;
  • obsługę najemców zasobu mieszkaniowego oraz użytkowników innych lokali i obiektów powierzonego mienia w Dzielnicy Bielany obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
  • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji lokali stanowiących zasoby ZGN Bielany;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
  • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia;
  • pobieranie czynszu, opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m. st. Warszawy, jak również prowadzenie windykacji w tym zakresie;
  • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali);
  • przygotowywanie oraz aktualizacja bieżących i wieloletnich planów remontowo-modernizacynych zasobu lokalowego;
  • realizację decyzji ZarząduDzielnicy Bielany.