Główny Księgowy

Małgorzata Ślęzak 

telefon: (22) 67-05-200
e-mail:  sekretariat@zgn-bielany.waw.pl       

realizuje obowiązki i uprawnienia określone w: 
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429)

Zakres obowiązkow Głównego Księgowego to przede wszystkim zapewnienie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

  1. współtworzenie zasad polityki finansowej Zakładu,
  2. opracowywanie zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dokumentów finansowych oraz terminowe przygotowywanie i przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  3. prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5. opracowywaniesprawozdańz realizacji planu finansowego Zakładu oraz wykorzystania środków będących w jego dyspozycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następczej kontroli legalności dokumentów finansowych,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  8. kontrasygnowanie oświadczeń woli skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych,
  9. nadzór nad gospodarowaniem środkami Zakładu, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  10. wnioskowanie o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Zakładu prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania ryzykiem.

Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Rozliczeń z Najemcami
Dział Windykacji