Działania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

(w skrócie ZGN Bielany)

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy działającą na obszarze Dzielnicy Bielany.

Przedmiotem działalności ZGN Bielany jest:

 1. gospodarowanie w granicach zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  – ustaleniami organów Dzielnicy w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego i powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy;
 2. podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządzania nieruchomością wspólną;
 3. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy.

Zadania określone powyżej w szczególności obejmują:

 1. zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta oraz zarządzanie powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:
  • eksploatowanie lokali,
  • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji ,
  • utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,
  • – zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub  
      użyczenia,
  • pobieranie opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, za  powierzone mienie m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
  • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali);
 2. obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmujących: zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości;
 3. wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości;
 4. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych (rocznych i wieloletnich) dla każdej nieruchomości, np. w zakresie:
  • zarządzania nieruchomością,
  • remontów i modernizacji,
  • inwestycji;
 5. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do:
 6. wyłonienia najemców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowania umów dla najemców, dzierżawców i innych użytkowników;
 7. zamiany lokali mieszkalnych;
 8. przeprowadzania zamówień publicznych w zakresie zarządzania
  nieruchomościami;
 9. ewidencjonowanie, pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości;
 10. naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności;
 11. rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na ich utrzymanie;
 12. dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami
  w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz zmiany polityki czynszowej i stawek czynszów ;
 13. wyposażenie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy;
 14. udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 15. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących:
  • własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
  • roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
  • wpisów w księgach wieczystych,
 16. występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach wpisujących się w zakres działalności ZGN Bielany;
 17. odpracowanie zadłużenia lokalu.

Adres

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Grębałowska 23/25

01-808 Warszawa

Wskazówki – jak dojść, dojechać

Dojścia piesze

od ulic: J. Kasprowicza, Al. Zjednoczenia, Marymonckiej

Przejścia dla pieszych od ul. J. Kasprowicza, ul. Marymonckiej i al. Zjednoczenia posiadają sygnalizację dźwiękową.

Najbliższa stacja metra

Stacja „Stare Bielany”, linia M1, kierunek Młociny – Kabaty,  znajduje się w odległości ok. 270 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki autobusowe

 • Metro Stare Bielany: 103; 156; 181; 197

znajdują się w odległości 300 m

 • AWF: 121; 181; 197

znajdują się w odległości 600 m

Najbliższe przystanki tramwajowe

 • AWF: 6; 17;

     znajdują się w odległości 600 m

Kontakt

tel.       22 67 05 200

mail:   sekretariat@zgn-bielany.waw.pl

            kontakt@zgn-bielany.waw.pl

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku: 7.30 -15.30