Czynsz/świadczenia-podstawy prawne

USTAWY

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926)
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226)


ROZPORZĄDZENIA

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1434)


ZARZĄDZENIA
 

  1. tekst ujednolicony Zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m. st. Warszawy (wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2014 r.).
  2. Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa


UCHWAŁY

  1. Uchwała nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017