Czynsz/świadczenia-lokale użytkowe

Dział Rozliczeń z Najemcami i Windykacji, w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany, prowadzi codzienne dyżury obsługi interesantów (najemców lokali użytkowych) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 101 (I piętro). Pracownicy Zespołu  Rozliczeń z Najemcami mają przydzielony teren z wykazem lokali użytkowych, garaży, boksów motocyklowych, który pozwoli Państwu wskazać właściwą osobę zajmującą się rozliczaniem czynszu konkretnego lokalu uzytkowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie:
(22) 67-05-230
lub kierując pytania na adres: czynsze@zgn-bielany.waw.pl

WAŻNE:

Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji (dotyczących np. wysokości: zadłużenia, salda czynszowego najemcy lokalu użytkowego), nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej – należy podać numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Ewidencyjny lokalu.

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

– danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926),
– szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego.

Informacje, o których mowa powyżej wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania. W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do Działu Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. nr 101– informacje nt. opłat czynszu, pok. 106 – informacje nt. zadłużenia) z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Nie odbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu użytkowego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu. 

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).