Czynsz/świadczenia-lokale mieszkalne

Dział Rozliczeń z Najemcami i Windykacji, w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany, prowadzi codzienne (od poniedziałku do piątku) dyżury obsługi interesantów  w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 101 (I piętro). Każdy z pracowników Zespołu Rozliczeń z Najemcami ma przydzielony teren z wykazem budynków, który pozwoli Państwu wskazać właściwą osobę zajmującą się rozliczaniem czynszu konkretnego lokalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
(22) 67-05-230
lub wysyłajac e-mail: czynsze@zgn-bielany.waw.pl

WAŻNE:

Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji (dotyczących np. wysokości: zadłużenia, salda czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego), nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej – należy podać numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Identyfikacyjny (ID) naklejony na okładkę książeczki opłat, którą każdy z najemców otrzymał podczas pierwszej wizyty w siedzibie ZGN Bielany w Dziale Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. nr 101) lub w Dziale Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 8).

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

– danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926),
– szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego.

Informacje, o których mowa powyżej wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania. W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do Działu Rozliczeń z Najemcami i Windykacji –  (I p., pok. nr 101– informacje nt. opłat czynszu / I p. pok. 106 – informacje nt. zadłużenia). 

Nie odbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu mieszkalnego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu.

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

ZOBACZ:

  1. zasady polityki czynszowej
  2. przykładowe formularze
  3. najczęściej zadawane pytania ws. problemów czynszowych