Opłaty-lokale mieszkalne

SKŁADNIKI OPŁAT

W skład opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu mieszkalnego wchodzą należności z tytułu: czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu naliczane za 1 m² jego powierzchni użytkowej oraz świadczenia (opłaty niezależne od właściciela):
– zimna woda i odprowadzanie ścieków,
– centralne ogrzewanie,
– energia cieplna stała i zmienna dla celów podgrzania wody,
– wywóz nieczystości stałych,
– opłata za korzystanie z energii elektrycznej w piwnicy przynależnej do lokalu.

WYSOKOŚCI STAWEK WYMIARU OPŁAT  

CZYNSZ  

to opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić najemca Właścicielowi/Wynajmującemu (ZGN Bielany) z tytułu zawartej umowy najmu. Stawkę bazową czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest m. st. Warszawa, ustala Prezydent m.st. Warszawy. 
Aktualne wysokości stawek czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
, zaliczanych do zasobów m. st. Warszawy, określa §1 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5615/2014 z dn.21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:
stawka bazowa wynosi 7,39 zł (słownie: siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
stawka za najem lokalu socjalnego wynosi 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy),
– stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni
   powyżej 80 m² oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego,
   odpowiednio dla strefy:
 
– peryferyjnej wynosi 9,98 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
– miejskiej wynosi 11,09 zł (słownie: jedenaście złotych dziewięć groszy),
– centralnej wynosi 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia groszy).

ŚWIADCZENIA (opłaty niezależne od właściciela) 

w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) to  opłaty za dostawę do lokalu: energii, gazu, wody oraz odbiór: ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Ustalane są przez Wspólnotę Mieszkaniową lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy i traktowane jako zaliczka na pokrycie kosztów.
Wymiary stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń), z wyłączeniem zimnej wody i odprowadzenia ścieków, obowiązują w wysokościach ustalonych przez Zarządcę Nieruchomości jednolicie dla wszystkich lokali mieszkalnych w obrębie danej nieruchomości. 
Sprawdź szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat, określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od dnia 30.06.2012r. do dnia 29.06.2013r. w wykazie opracowanym przez MPWiK.

ODSZKODOWANIEto opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić użytkownik z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.Wysokość odszkodowania z tego tytułu określa §10 Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017.