Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Bielany jest: Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa. 
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za pomocą adresu  iod@zgn-bielany.waw.pl.
3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; 
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

DEKLARACJA 

Kierownictwo Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy deklaruje zaangażowanie i wyznacza podejście ADO do zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez SZBI i instrukcje wydane na jego podstawie przez IOD.

SZBI zawiera w sobie Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

Celem SZBI jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki ADO w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

SZBI to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i przetwarzania danych osobowych w organizacji. Wykonywanie postanowień tego dokumentu ma zapewnić także właściwą reakcję, ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz zapewnić właściwy tryb działania w przypadku wystąpienia zdarzenia bądź incydentu jak i przeprowadzenia postępowania poincydentalnego.

Intencją kierownictwa jest zabezpieczenie aktywów oraz zapewnienie zgodności z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i krajowych ram interoperacyjności. Skuteczne zabezpieczenie informacji i prawidłowe obchodzenie się z nią zmniejsza ryzyka poprzez ochronę organizacji przed zagrożeniami i podatnościami, a co za tym idzie zmniejsza wpływ na utratę aktywów, w tym naruszenia ochrony danych osobowych.

IOD jest odpowiedzialny za nadzór i przestrzeganie zasad wyrażonych w SZBI jak i dba o przegląd procedur. IOD może w tym celu posiłkować się zewnętrznymi dostawcami lub audytorami.

Kierownictwo wskazuje, że cele biznesowe organizacji będą realizowane zgodnie z SZBI i instrukcjami wydawanymi na jego podstawie przez IOD po akceptacji Kierownictwa.